ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

การตลาด

ตำแหน่งงาน:

กิจกรรมการตลาด,ประสานงาน,ลูกค้าสัมพันธ์

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2560

สาขาวิชา:

การตลาด

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาปีที่6

ปีการศึกษาที่จบ:

2556

สาขาวิชา:

ศิลป์คำนวณ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

บริษัท:

มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)

จาก:

มกราคม 2018 ถึง เมษายน 2018

ที่อยู่:

1 ชั้น 4-6 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ถนนลาดพร้าว ซอย 19 เขตจตุจักร แขวงจอมพล

ลักษณะงานที่ทำ:

-ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
-ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
-จัดทำ company profile
-พบปะนักข่าว

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ประธานรุ่นประจำสาขา

บริษัท:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

จาก:

ตุลาคม 2014 ถึง ตุลาคม 2017

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

-ประสานงานของสาขาการตลาดระหว่างอาจารย์
-จัดกิจกรรมดูแลความเรียบร้อยภายในสาขาทั้งหมด
-ดูแลเพื่อนๆน้องๆประจำสาขา
-เป็นหัวหน้างานกิจกรรมโครงการต่างๆภายในสาขา

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

สมาชิกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

บริษัท:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

จาก:

ตุลาคม 2015 ถึง ตุลาคม 2016

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

-จัดกรรมกรรมให้กับทางมหาวิทยาลัย เช่นงานคอนเสิร์ต งานรับน้อง งานประเทศกาลต่างๆ งานกีฬาสีเป็นต้น
-ดูแลความเรียบร้อยเรื่องงบประมาณและความปลอดภัยของนักศึกษา
-อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ
-เป็นตัวแทนนักศึกษาที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
-ประสานงานของมหาวิทยาลัยระหว่างบุคลากร

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

-ความสามารถทางด้านโปรแกรม Microsoft world, powerpoint, Excel
-ความสามารถโปรแกรมทางด้านออกแบบ Adobe illustrator, photoshop

พิมพ์ดีด:

ไทย 45 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ผลงานในมหาวิทยาลัย
-จัดทำงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับธุรกิจโรงแรมบูติกในจังหวัดภูเก็ต ในปี 2560

เกียรติประวัติ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคใต้โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ ปีที่ 10 (AIS)
- ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558, 2559
- ได้รับเกียรติบัตรองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังปฏิบัติงานยอดเยี่ยมปี 2559

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: