ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ไอที/คอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงาน:

IT Support,Network

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

สวนดุสิต

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

เทคโนโลยีสาระสนเทศ

ปีการศึกษาที่จบ:

2006

สาขาวิชา:

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

4 ปี

ตำแหน่ง:

System Operater

บริษัท:

RIS

จาก:

ตุลาคม 2006 ถึง กรกฏาคม 2007

ที่อยู่:

สีลม

ลักษณะงานที่ทำ:

backup and monitor server

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ENGINEER POOL

บริษัท:

THE POST PUBLISHING PLC

จาก:

กรกฏาคม 2006 ถึง ตุลาคม 2008

ที่อยู่:

คลองเตย

ลักษณะงานที่ทำ:

support user

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Supervisor

บริษัท:

Samart Comtect

จาก:

พฤศจิกายน 2009 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

software park

ลักษณะงานที่ทำ:

ดูและระบบ CUTE(ระบบตั๋วเครื่องบิน)

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

CCNA

สถาบันอบรม:

Ranet

ระยะเวลา:

5 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

MS Server 2000\MS Server 20003\MS Office\Network ISA2006\support computer
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆในสำนักงาน
Network Cisco

พิมพ์ดีด:

ไทย 25 คำ/นาที, อังกฤษ 20 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: