ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ศิลปศาสตร์บัญฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2543

สาขาวิชา:

การจัดการทั่วไป เอก การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

การฝึกอบรม

ความสามารถ