ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ช่าง/วิศวกร

ตำแหน่งงาน:

วิศวกรไฟฟ้า (ใบ กว), วิศวกรซ่อมบำรุง, วิศวกรระบบ และ วิศวกรอื่นๆ

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2008

สาขาวิชา:

วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ปีการศึกษาที่จบ:

2005

สาขาวิชา:

เครื่องกลไฟฟ้า

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

5 ปี

ตำแหน่ง:

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท:

เยสซ์ ซีเคียวเทค จำกัด

จาก:

ตุลาคม 2013 ถึง มีนาคม 2014

ที่อยู่:

1083 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ลักษณะงานที่ทำ:

- ออกแบบและเขียนแบบ
- ทำประมาณราคาและทำแผนงานติดตั้ง
- ติดตั้งและซ่อมบำรุง
- งานเอกสาร

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ซุปเปอร์ไวเซอร์

บริษัท:

ระยองการช่าง จำกัด

จาก:

มกราคม 2013 ถึง ตุลาคม 2013

ที่อยู่:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง

ลักษณะงานที่ทำ:

- ควบคุมงานติดตั้งของผู้รับเหมารายย่อย
- เตรียมวัสดุที่ทำการติดตั้ง
- งานเอกสารทั่วไป

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ซุปเปอร์ไวเซอร์

บริษัท:

ดีไซน์ พลัส บิวส์ จำกัด

จาก:

มีนาคม 2011 ถึง มีนาคม 2012

ที่อยู่:

670/410 ซอยตลาดขวัญพัฒนา ถนนอโศกดินแดง แยกดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ลักษณะงานที่ทำ:

- คอนเทคสัญญาจ้างงานโครงการ
- ตรวจสอบการติดตั้งและวัสดุให้เป็นไปตามแผนงาน
- ตรวจสอบงานของผู้รับเหมาช่วง
- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโปรเจ็คเอ็นจิเนีย
- งานเอกสารอื่นๆทั่วไป

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

Safety Moment, Windows Vista and MS Offices 2007

สถาบันอบรม:

Chevron Thailand

ระยะเวลา:

20 วัน

หลักสูตร:

การเตรียมพร้อมในงานวิศวกรรมและการทดสอบทักษะทางวิศวกรรม

สถาบันอบรม:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา

ระยะเวลา:

5 วัน

หลักสูตร:

พลร่มสัมพันธ์

สถาบันอบรม:

กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

ระยะเวลา:

5 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

ดี

พอใช้


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


คอมพิวเตอร์:

winsows 7, AutoCAD, PLC,Hydraulic, Pneumatic, Visio, Microsoft Office, Internet, Computer

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 35 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบผ่านการปฎิบัติงานและเอกสารสัญญาจ้าง
ใบผ่านการฝึกงานเทศบาลและโรงไฟฟ้า
ใบประกาศณียบัตรการเข้าร่วมสอบวิชาชีพต่างๆ
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( ใบ ก.ว. )

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: