ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงาน:

CSR,HR

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2560

สาขาวิชา:

ดนตรีตะวันตก

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

IRPCT

ระดับการศึกษา:

ปวช.

วุฒิการศึกษา:

ไฟฟาและอิเลคทรอนิค

ปีการศึกษาที่จบ:

2553

สาขาวิชา:

ไฟฟ้ากำลัง

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท:

Tonsom Music House

จาก:

สิงหาคม 2016 ถึง พฤศจิกายน 2016

ที่อยู่:

ถนน อิสรภาพ15 ซอยบ้านช่างใหญ่

ลักษณะงานที่ทำ:

ดูแลรักษาเครื่องดนตรี
รับสมัครนักเรียนที่มาสมัครเรียนดนตรี
สอนดนตรี

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


English

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: