ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

นำเข้า/ส่งออก/Shipping

ตำแหน่งงาน:

ประสานงานต่างประเทศ,เลขานุการ

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2560

สาขาวิชา:

การบริหารการเงิน

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2556

สาขาวิชา:

การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

Logistic Department

บริษัท:

Siam Ocean Gas and Energy Limited

จาก:

ตุลาคม 2017 ถึง มกราคม 2018

ที่อยู่:

Guang Ao Bay, Haojiang District, Shantou, Guangdong Province, P.R.China

ลักษณะงานที่ทำ:

ฝึกงานในแผนก Logistic ทำหน้าที่แปลเอกสารการรับ-ส่งสินค้า (จีน-อังกฤษ-ไทย) วิเคราะห์สถานการณ์ราคาแก๊สโลก ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Transaction Tax

บริษัท:

EY Thailand

จาก:

มิถุนายน 2013 ถึง กันยายน 2013

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ฝึกงานในแผนก transaction tax ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างภาษีของบริษัท

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Investment Banking

บริษัท:

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

จาก:

พฤษภาคม 2012 ถึง กรกฏาคม 2012

ที่อยู่:

173 Asia Centre Building 8th-11th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

ลักษณะงานที่ทำ:

ให้คำปรึกษากับลูกค้าและศึกษาวิธีการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


จีน

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

ดี

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), SPSS, STATA

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: