ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

นิติศาสตร์บัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2564

สาขาวิชา:

นิติศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนสมุทรปราการ

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

2560

สาขาวิชา:

ศิลป์-อังกฤษ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

สัมมาวิชาการเรื่อง ปัญหาภาษีกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สถาบันอบรม:

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันอบรม:

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ระยะเวลา:

1 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

ดี

ดี

พอใช้


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


คอมพิวเตอร์:

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: