ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงาน:

เร่งรัดหนี้สิน,คีย์ข้อมูล,บริการ

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

อังกฤษ-สังคม

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

เร่งรัดหนี้สิน

บริษัท:

จาก:

มิถุนายน 2020 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ติดตามยอดค้างชำระ

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เร่งรัดหนี้สิน

บริษัท:

จาก:

สิงหาคม 2019 ถึง มิถุนายน 2020

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ติดตามยอดค้างชำระค่าโทรศัพท์

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Wort,Excel

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 20 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: