ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

kansuda

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

7 ก.ค. 61

 

หน้าที่ 1