ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

green2528

กรุงเทพมหานคร

ชาย

36

ปริญญาตรี

16 ปี

31 ต.ค. 64

 

หน้าที่ 1