ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

boonrasri_k

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

3 ปี

22 ต.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

4 ปี

29 ส.ค. 61

 

หน้าที่ 1