ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

nareubet

กรุงเทพมหานคร

ชาย

32

ปริญญาตรี

10 ปี

22 พ.ย. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

47

ปริญญาตรี

14 ปี

5 พ.ย. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

36

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

12 ปี

28 ต.ค. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

40

ปริญญาโท

12 ปี

26 ต.ค. 60

 

หน้าที่ 1