ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

4 ธันวาคม 2552


รายละเอียด:

สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ ภาค 2

- วุฒิ ปวช., ปวท., ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (วิชาชีพ 2)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ จ.ระยอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก

- หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้ผู้สมัครนำฉบับจริงและถ่ายสำเนา โดยรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่

- ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) เป็นต้น ให้ผู้สมัครนำฉบับจริงและถ่ายสำเนาโดยรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่

- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ให้ผู้สมัครนำฉบับจริงและถ่ายสำเนาโดยรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่


ที่ตั้ง:

สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ จ.ระยอง

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต