ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

5 เมษายน 2554


รายละเอียด:

ประปาส่วนภูมิภาค รับ ปวส. 18 อ.

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ อัตราเงินเดือน 8,130 บาท

1. พนักงานเงินและบัญชี 3 จำนวน 2 อัตรา (รหัสตำแหน่ง 051)

- วุฒิ ปวส. ทางการเงิน หรือทางบัญชี

2. พนักงานพัสดุ 3 (รหัสตำแหน่ง 052)

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

3. พนักงานคอมพิวเตอร์ 3 (รหัสตำแหน่ง 053)

- วุฒิ ปวส. ทางคอมพิวเตอร์

4. ช่างโยธา 3 จำนวน 3 อัตรา (รหัสตำแหน่ง 054)

- วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี

5. ช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง) (รหัสตำแหน่ง 055)

- วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้ากำลัง

6. ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์) (รหัสตำแหน่ง 056)

- วุฒิ ปวส. ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ ณ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครบุคคลที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ Download ใบสมัครได้ทาง http://reg5.pwa.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 หรือ โทร. 0-7431-1245

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

1. ช่างโยธา 3 (รหัสตำแหน่ง 0711) สังกัด กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขา 3 อัตรา

- วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี

2. ช่างเครื่องกล 3 (รหัสตำแหน่ง 0713) สังกัด กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขา 3 อัตรา

- วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เขียนแบบเครื่องกล มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 (สถาบันการศึกษาของรัฐ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (สถาบันการศึกษาของเอกชน)

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 54 ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ทุกวันเว้นหยุดราชการ Down-load ใบสมัครได้ทาง http://reg7.pwa.co.th และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ดังนี้ช่างไฟฟ้า 3 จำนวน 5 อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 บรรจุในอัตราเงินเดือนขั้น 8,130 บาท

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 เมษายน 2554

ผู้ประสงค์สมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เลขที่ 37 ม.23 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2554 เว้นวันหยุดราชการ
ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต