ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

18 มีนาคม 2554


รายละเอียด:

ราชภัฏร้อยเอ็ด รับอาจารย์ 16 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2554 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. อาจารย์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ และปริญญาโท สาขาวิชานาฏศิลป์

- มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. อาจารย์

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การสื่อสารพัฒนาการ วารสารสนเทศ

- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมในการตัดต่อภาพและเสียง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือสื่อสารมวลชนไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. อาจารย์

- วุฒิปริญญาโท การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ภาษา ศาสตร์ (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. อาจารย์

- วุฒิปริญญาโท ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก ทางคณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. อาจารย์

- วุฒิปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. อาจารย์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา สาขาละ 1 อัตรา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. อาจารย์

- วุฒิปริญญาโท (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. อาจารย์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

- เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. อาจารย์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาพลศึกษา และปริญญาโท (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 สาขาวิชาพลศึกษา มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. อาจารย์

- วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และปริญญาโท (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. อาจารย์

- วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และปริญญาโท (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. อาจารย์

- วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาโท (แผน ก. วิทยานิพนธ์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ)

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว และแจ้งตำแหน่งที่จะสมัคร พร้อมสำเนาหลักฐานต่าง ๆ โดยทาง

- สมัครทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 วงเล็บมุมซองสมัครงาน (หากส่งใบสมัครในวันสุดท้ายของการรับสมัคร กรุณาส่งแบบ EMS) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.reru.ac.th/kj/form1.asp

- สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ประวัติส่วนตัวพร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- ใบสมัครกรอกข้อความสมบูรณ์ (ราคาชุดละ 40 บาท ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) หนังสือรับรองการศึกษา หรือปริญญาบัตร และใบระเบียน

แสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีและโท ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี) กรณียื่นสมัครทางไปรษณีย์ให้นำหลักฐานต้นฉบับมาแสดงในวันสอบคัดเลือก


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต