ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

3 มีนาคม 2554


รายละเอียด:

ร.พ.สมเด็จราชเทวีศรีราชา รับ ม.3-ป.โท 14 อ.

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 หน่วยนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางสังคมศาสตร์ ด้านนโยบายและแผน การวางแผน การบริหาร การวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน การวิเคราะห์ และพัฒนาโครงการ การติดตาม และการประเมินผล ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานวิเคราะห์ วางแผน และทำข้อมูลภาพรวมทางเชิงสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- ใช้โปรแกรม MS Office, SPSS และ Internet ได้ดี

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

2. พนักงานคนครัว ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายโภชนาการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,420 บาท

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- วุฒิ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีความสามารถในการปรุงอาหาร รักการบริการ

- ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาและติดยาเสพติด มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

3. พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้างขั้น 5,840 บาท จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย อายุ 25-35 ปี

- ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

- วุฒิ ม.3, ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

- มีความรู้ความสามารถในการเดินรถและชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขับรถไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิสวัสดิการ เช่น

1. อัตราเงินเดือนตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

3. สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

4. อาหารกลางวัน 1 มื้อ

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

4. วิศวกร 3-5 ฝ่ายบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

- เพศชาย อายุ 25-35 ปี ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาด ไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น

1. อัตราเงินเดือนตามที่สภากาชาดไทยกำหนด วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท และวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน ระดับ 4 ขั้น 12,000 บาท

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

3. สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

4. อาหารกลางวัน

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2554 ในวันและเวลาราชการ

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 หน่วยบริการโทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 1 ขั้น 6,100 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ยกเว้นสาขาช่าง คหกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint และ Internet ได้ดี

- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานโอเปอเร

เตอร์อย่างน้อย 6 เดือน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้าง 5,080 บาท จำนวน 4 อัตรา

- เพศชาย อายุ 24-40 ปี ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

- วุฒิ ป.6, ม.3, ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

- มีความรู้ความสามารถทางด้านงานจราจรและมีทักษะในการใช้ไม้พลองป้องกันตัว

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2554 ในวันและเวลาราชการ

7. นายช่างเวชภัณฑ์ 1-4 ฝ่ายบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ระดับ 1 ขั้น 7,300 บาท

- เพศชาย อายุ 21-35 ปี ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

- ถ้ามีประสบการณ์ความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

8. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท จำนวน 2 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3832-0200 ต่อ 1171 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาใบประกาศนียบัตร สำเนาใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิปริญญาตรี จำนวน 150 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทุกอย่างต้องนำต้นฉบับจริงพร้อมสำเนามาแสดง
ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต