ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

21 กุมภาพันธ์ 2554


รายละเอียด:

กศน.ระยอง รับสมัครครู

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดระยอง

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูศูนย์การศึกษาชุมชนแล้ว ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพครูภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัคร จะตัดสิทธิในการแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน

ผู้ประสงค์ขอและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-3861-7317 ต่อ 115

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัคร

- สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างช้าในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จะใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้มาใช้เพื่อสมัครก่อนก็ได้ และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วต้องนำเอกสารสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดงในวันทำสัญญาจ้างด้วย

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

- ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร บัตรประชาชน หรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (ส.ด.9) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสำเนาของเอกสารดังกล่าว 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต