ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

9 กุมภาพันธ์ 2554


รายละเอียด:

วิทยาลัยพระจอมเกล้าเพชรบุรี รับ ป.ตรี

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 7 เดือน

1. นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง

- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และทะเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตร และทรานสคริปต์ (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต