ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

18 มกราคม 2554


รายละเอียด:

เทศบาลสุไหงโก-ลก รับครู 4 อ.

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

1. ครูอิสลามศึกษา 2 อัตรา

2. ครูสอนพระปริยัติธรรม

3. ครูอิสลามศึกษา (เหมาจ่ายบริการ)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูได้

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศาสนา และมีวุฒิทางศาสนา คือ ครูอิสลามศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) และครูสอนพุทธศาสนาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่านักธรรมเอก

ผู้สนใจสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ประกาศได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 ในเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.kolokcity.net

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ สำนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป สำเนาวุฒิการศึกษา วุฒิทางศาสนา จำนวน 1 ฉบับ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับทุกฉบับ

ผู้สมัครเป็นพนักงานจ้างต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเลือกคนละ 50 บาท


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต