ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

15 มกราคม 2554


รายละเอียด:

ร.ร.นายร้อยตำรวจ รับบุคคลทั่วไป (หญิง) วุฒิ ม.6 จำนวน 60 อ.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2554 รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง จำนวน 60 คน

- วุฒิการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน หรือเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

- เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับชายถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี

- มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องหรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เคยถูกถอนทะเบียน หรือพ้นจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วยเหตุที่ตกคะแนน ความประพฤติ ที่ระบุไว้ในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ประเภทบุคคล ลักษณะที่ 11 บทที่ 5 ข้อ 62.3 หรือ 62.4 หรือไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทำความผิดหรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย

- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก.

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากองค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย ตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ

- ไม่เป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ

- ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี หรือผู้ที่ทางราชการไม่รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุน หรือผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการฐานหย่อนความสามารถ เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในการทดลองปฏิบัติราชการ

- เป็นผู้ที่ทางราชการสืบสวนแล้วว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

พื้นความรู้ คุณสมบัติและความประพฤติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็ตาม จะต้องถูกออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจในทันที

ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเติม

1. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือสูญหาย ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปฏิบัติราชการ หรือช่วยเหลือราชการ ปราบปราบโจรผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู

2. เป็นผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ

3. เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชา หรือครูอาจารย์ในโรงเรียนตำรวจ หรือสถานศึกษาอื่นใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหลักฐานลงประวัติว่าได้สอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี และปีหนึ่งต้องทำการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

4. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ

กรณีตาม ข้อ 1, 2 และ 3 เพิ่มให้ 25 คะแนน กรณีตามข้อ 4 เพิ่มให้ 10 คะแนน

การคิดคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามข้อ 1, 2 และ 3 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามหลักเกณฑ์หลายกรณี ให้ได้รับกรณีเดียว และเมื่อรวมกับข้อ 4 แล้ว ไม่เกิน 35 คะแนน โดยให้นำคะแนนที่ได้รับเพิ่มพิเศษนี้ ไปรวมก่อนประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

วิธีสมัคร

- สมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2554 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายในการรับสมัคร คือวันที่ 18 มกราคม 2554 รับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

- ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 280 บาท แยกเป็นค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 150 บาท ค่าระเบียบทั่วไปและแนวข้อสอบ จำนวน 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ

การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครดำเนินการโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของสาขานั้น ๆ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์มีการระบุลำดับสมัคร และรหัสประจำตัวสอบ พร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ www.rpca-admission.com ได้ในวันที่ 26 มกราคม 2554

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้วสามารถเข้ามา Download ระเบียบการและแนวข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ www.rpca-admission.com หลังจากวันที่ได้ชำระเงินไปแล้ว 2 วัน หากชำระเงินแล้วแต่ไม่สามารถ Download ระเบียบการและแนวข้อสอบ สามารถสอบถามปัญหาได้ที่ โทร. 0-3431-1103, 0-3431-2037, 0-2652- 8244 และ 0-2257-7230

หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร

- ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 50 Kb. ประเภทของไฟล์เป็น .JPG หรือ .GIF เพื่อใช้ประกอบการสมัคร หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ จะถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าระบบได้รับสมัครไว้แล้วไม่ได้

- ผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีข้อมูลของตนเอง บิดา และมารดา เพื่อใช้ประกอบการกรอกใบสมัคร

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน

- บัตรประจำตัวสอบที่ปรากฏรูปถ่ายผู้สมัคร เลขลำดับการสมัคร รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อ จึงจะถือว่าสมบูรณ์

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ และมีตราของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ และมีตราของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องประทับรับรอง

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน) รายงานตัวด้วยตนเอง

- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 7 รูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นสมัคร โดยให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วยตัวบรรจงด้านหลังรูปทุกรูป

- บัตรประจำตัวสอบที่ปรากฏรูปถ่ายผู้สมัคร เลขลำดับการสมัคร รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อจึงจะถือว่าสมบูรณ์

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันแรกที่สอบพลศึกษา

ผู้สมัครทุกคนที่มีชื่อในประกาศซึ่งเป็นผู้สอบได้รอบแรก (ข้อเขียน) ต้องนำหลักฐานต่าง ๆ ไปยื่นในวันแรกที่สอบพลศึกษา ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่นำไปยื่น หลักฐานไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิในการสอบคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้

- สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ป) หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (รบ.5-ป) ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามแบบ ผนวก ข. ท้ายระเบียบการ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ทางราชการออกให้ และรับรองสำเนาถูกต้องไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครของผู้สมัคร และของบิดามารดาของผู้สมัคร และในกรณีที่บิดามารดาของผู้สมัครแยกทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านทุกฉบับมาแสดงด้วย เพื่อตรวจสอบสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด หากบิดามารดาของผู้สมัครที่มีชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกัน ต้องนำหลักฐานอื่นไปแสดงประกอบด้วย และหากผู้สมัครมีบิดามารดาที่ชื่อสกุลไม่ตรงกันหรือชื่อสกุลของบิดามารดาแสดงว่าน่าจะเป็นชื่อสกุลของชาวต่างประเทศ ต้องนำสำเนาหลักฐานที่ทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดาหรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดไปแสดง

- ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำสำเนาใบมรณบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นของทางราชการไปแสดงสัญชาติของบิดามารดา

- ในกรณีที่ปู่หรือตา เป็นคนต่างด้าว ต้องนำสำเนาหลักฐานใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือ สำเนาหลักฐานทางทหารของบิดา หรือสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจากนายทะเบียน พร้อมหลักฐานแสดงว่าบิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อย่างใดอย่างหนึ่งไปแสดงด้วย

- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร

- สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร ในกรณีที่ไม่มีสูติบัตร ให้นำหนังสือรับรองการเกิดจากอำเภอ หรือเขต ซึ่งปรากฏ วัน เดือน ปีเกิด และชื่อบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดไปแสดง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่ติดรูปถ่าย

- สำเนาหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)

- หนังสือส่งผลการสืบความประพฤติ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้นำฉบับจริงไปแสดงควบคู่กันด้วย เมื่อกรรมการรับหลักฐานได้ตรวจสอบฉบับจริงกับสำเนาเรียบร้อยแล้วจะคืนฉบับจริงให้ หากไม่นำฉบับจริงไปแสดงจะไม่มีการผ่อนผันให้ และถ้าผู้สมัครมอบฉบับจริงให้ หากเกิดการสูญหายกรรมการจะไม่รับผิดชอบ เนื่องจากได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ข้อความสำคัญในเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่นำไปยื่นต้องถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิดของผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัครและบิดา มารดา อักษร สระ ตัวสะกด การันต์ เป็นต้น หากไม่ตรงกันต้องนำเอกสารที่ทางราชการออกให้ไปแสดงประกอบยืนยันหากไม่นำไปแสดงจะไม่มีการผ่อนผันให้

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 280 บาท


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต