ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

11 พฤศจิกายน 2553


รายละเอียด:

กทม. เปิดสอบระดับ 2-3 91 อ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งที่ 1/2554

1. สัตวแพทย์ 2 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสัตวแพทย์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางสัตวรักษ์

2. นายช่างศิลป์ 2 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางศิลปะประยุกต์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- วุฒิอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางศิลปหัตถกรรม

3. นายช่างสำรวจ 2 5 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ทางช่างก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

4. นายช่างเครื่องกล 2 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ทางช่างยนต์ เครื่องกล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม

5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางการศึกษาด้านโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรมด้านศิลปกรรมทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางศิลปกรรมด้านศิลปกรรมทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

6. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 3 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ทางเลขานุการ วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ วารสารและการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์

7. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 8 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาการบัญชี วิชาเลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล หรือได้รับอนุปริญญา ทางพณิชยการ บริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 5 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางบัญชี พาณิชยการ (เน้นทางการเงินและการธนาคาร) เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ซึ่งมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พาณิชยการ (เน้นทางการเงินและการธนาคาร) เลขานุการ

9. เจ้าพนักงานธุรการ 2 50 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการเงิน สาขาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการตลาด หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

10. นักวิชาการคลัง 3 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง

11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การคลัง การบริหาร

12. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 7 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์

เงื่อนไขการสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งระดับ 2 หรือระดับ 3 เพียงระดับเดียว และสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ การสมัครสอบตามประกาศนี้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนในใบสมัครสอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไขและ Download แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้าสารพันปัญหาได้ตั้งแต่วันที่รับทราบถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://keb.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/exam หรือ www.bangkok.go.th/csc หรือ www.bankok.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

1. อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบได้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัครสอบ

2. กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

4. ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มค้นหาใบชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

- นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้

ตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 150 บาท

ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน

สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bankok.go.th/ exam หรือ http://www.bangkok.go.th/car หรือ http://www.bengkok.go.th ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาข้างต้นได้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน

หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

1. ใบสมัครสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบ (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบจึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บป.2 (ใบเหลือง) หรือ บก.2 ก (ใบชมพู) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครสอบ หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

หลักฐานการศึกษาและหลักฐานอื่น ๆ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน

- สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ เช่น ปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิการศึกษาอื่น ๆ พร้อมสำเนาใบรายงานผล หรือใบทะเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวามือ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

กรณีผู้สมัครสอบที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้ยื่นสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คู่กับสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ

อนึ่ง หลักฐานการศึกษาถ้าปริญญาบัตรมิได้ระบุสาขาวิชาไว้ ให้ยื่นสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย และถ้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารฉบับแปลโดยผู้ที่มีใบอนุญาตในการแปลด้วย

สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

หากผู้สมัครสอบไม่นำสำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาหลักฐานอื่น ๆ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน ให้นำหลักฐานและเอกสารดังกล่าวส่งกลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. ด้วยตนเอง ในเวลาราชการ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันสอบข้อเขียน หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

- บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และ/หรือไม่เข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ขาดสอบและไม่มีสิทธิเข้าสอบในขั้นตอนต่อไป และผู้ที่สอบไม่ผ่านในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบในขั้นตอนต่อไปเช่นกัน

การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามจำนวนอัตราตำแหน่งที่ว่าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทที่มีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน

- ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานให้กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโยกย้ายโอนไปหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่นเว้นแต่ออกจากราชการ

อนึ่ง ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน อาจพิจารณาให้ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกเฉพาะตำแหน่ง หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ตามแต่จะเห็นสมควรได้ สำหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครอีกต่อไป


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต