ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

27 กันยายน 2553


รายละเอียด:

ม.แม่ฟ้าหลวง รับ จนท. พนง. 14 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นักวิจัย โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

- วุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า ทางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านเคมีอินทรีย์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยมีรายชื่อเป็นชื่อแรกของงานวิจัย หรือเป็นผู้ประสานงาน (corresponding author) อย่างน้อย 1 เรื่อง

- มีผลงานนำเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง

การสมัครสอบคัดเลือกสมัครด้วยตนเอง

กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานยื่นใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์–ศุกร์) เวลา 08.00–16.00 น. ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ มหานคร (ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ)

- วุฒิ ป.6 หรือสามารถอ่านออกเขียนได้

- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2

การสมัครสอบคัดเลือก

1. สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานและยื่นใบสมัครที่

- ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์–ศุกร์) เวลา 08.00–16.00 น. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553

- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 127 อาคาร ปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 (วันจันทร์–ศุกร์) เวลา 08.30–16.30 น. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553

2. สมัครทางไปรษณีย์

สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน แล้วส่ง EMS มาที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 (สมัครงาน) ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 16/2553 ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเขียนโปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูล เช่น ASP, Visual Basic, Visual Basic for Application, Delphi, PHP, Java, Visual C++, Visual Studio.NET เป็นต้น

- สามารถออกแบบ Database โดยใช้ Microsoft Access หรือ SQL หรือ Oracle

- สามารถใช้ SQL Statement ได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

- มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ด้านจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา) หรือด้านอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์

- มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและแนะแนวนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) ลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

- วุฒิ ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)

4. พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) โครงการ Beauty Tech Studio

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ทางด้านความงาม (เช่น การแต่งหน้า ทำผม ทำเล็บ บริการด้านสปา) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

- หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนพัฒนานักศึกษา 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

7. เจ้าหน้าที่บริหาร (งานหอพักนักศึกษาหญิง) สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัครสอบคัดเลือก

1. สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานและยื่นใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์–ศุกร์) เวลา 08.00–16.00 น. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553

2. สมัครทางไปรษณีย์ สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 (สมัครงาน) ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ในรายวิชาต่อไปนี้

1. วิชาเคมี อัตราเงินเดือน 8,800 บาท 2 อัตรา

2. วิชาฟิสิกส์ อัตราเงินเดือน 8,800 บาท

- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีแต้มระดับคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีความชำนาญด้านที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

- สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยไม่มีเงื่อนไข

- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-6775, 0-5391-6778 โทรสาร 0-5391-6776

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จในการทำงาน

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งที่จะสมัคร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

- มีประสบการณ์หรือความชำนาญในตำแหน่งผู้บริหารหรือการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยไม่มีเงื่อนไข

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดี

- เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความสำเร็จ ด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

สมัครด้วยตนเอง โดยสอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่

- ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0-5391-6020-1 , 0-5391-6052-3 โทรสาร 0-5391-6019

- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพฯ โทร. 0-279-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

สมัครทางไปรษณีย์

- กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.mfu.ac.th) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร

1) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 2 รูป

2) สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

4) หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จในการทำงาน

5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

6) เอกสารอื่น เช่น ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ฯลฯ

7) แผนงานที่ประสงค์จะทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานในตำแหน่งที่สมัคร


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต