ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

30 สิงหาคม 2553


รายละเอียด:อบจ.โคราช เปิดสอบ 14 ต.น. 17 อ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้สายงานที่เริ่มต้นด้วยระดับ 2ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายช่างผังเมือง

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ทางช่างเขียนแบบ

2. นายช่างโยธา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

- วุฒิ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรม วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจก่อสร้าง

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

4. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ทางช่างเครื่องกล สายงานที่เริ่มต้นด้วยระดับ 3

5. นิติกร

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

6. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

7. วิศวกรเครื่องกล

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล

8. สถาปนิก

- วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

9. นักวิชาการสาธารณสุข

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรม สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาพยาบาล

10. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองไว้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

11. บุคลากร

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย การปกครอง ทางการบริหารรัฐ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

13. นักผังเมือง

- วุฒิปริญญาตรี ทางผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม

14. นักวิชาการพัสดุ

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศึกษา วิทยา ศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศว กรรมสิ่งแวดล้อม การพยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยา ศาสตร์การกีฬา การพยาบาล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราช สีมา หรือ www.koratpao.go.th

วิธีการยื่นใบสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือชื่อของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ 2 รูป พร้อมเอกสาร

ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (สำหรับผู้สมัครในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) จำนวน 1 ฉบับ

5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

8. สำเนาใบ สด.43 (กรณีผู้สมัครเป็นชาย) หรือใบเกณฑ์ทหาร สด.9 (ถ้ามี)

9. สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ถ่ายเอกสาร โดยใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต