ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

30 สิงหาคม 2553


รายละเอียด:ธ.ออมสิน รับพนักงาน วุฒิ ป.ตรี-โท หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน ต้องการรับคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธนาคารออมสินสู่ความเป็นหนึ่งในวงการธนาคารไทย หากคุณเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ รักการสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งต่อไปนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) สถิติ ประยุกต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีความรู้ทางด้านคอมพิว เตอร์ ในระดับปริญญาตรีและโทรวมกันไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปี

- มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ได้รับใบประกาศนียบัตร Certified Internal Auditor (CIA) หรือ Certified Information System Auditor (CISA)

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปี

- มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ได้รับใบประกาศนียบัตร Certified Internal Auditor (CIA) หรือ Certified Public Accountant (CPA)

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิว เตอร์เป็นอย่างดี

3. ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บัญชี นิติศาสตร์ การจัดการคอมพิว เตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 อายุไม่เกิน 35 ปี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5 (สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา) หลายอัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร นิติศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์

- อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้วระดับตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บรรจุในตำแหน่งพนักงานระดับ 4

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บรรจุในตำแหน่งพนักงานระดับ 5

5. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการค้าต่างประเทศ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีประสบการณ์ด้านบริการการค้าต่างประเทศ หรือเป็นผู้ใช้ระบบ SWIFT ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการค้าต่างประเทศ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการค้าต่างประเทศในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับบริการธนาคารด้านการค้าต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

6. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและการลงทุน

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือด้านการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

7. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 1 ปี

- หากได้รับ CIA หรือ CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

8. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) สถิติประยุกต์ วิศวะคอมพิวเตอร์

- อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้าน IT Audit หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- หากได้รับ Certified Information System Auditor (CISA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์การทำงานทางด้านเครื่อง ATM บัตร ATM บัตร VISA หรือการเรียกเก็บเงินคืน (Chargeback) หรือการควบคุมและป้องกันการทุจริตบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือทางการด้านการให้บริการ (Call Center) ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

- สามารถทำงานเป็นผลัดได้ หรือสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

10. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านธุรกิจปริวรรต

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- อายุไม่เกิน 35 ปี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL 500 UP หรือเทียบเท่า)

11. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ เทคโน โลยีสารสนเทศ

- อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อและความเสี่ยงสินเชื่อไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายในของสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประกาศนียบัตร CCSA, FRM, CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

13. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารได้ 2 ช่องทาง คือ www.gsb.or.th หรือ www.jobtopgun.com

กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบและการแจ้งผลต่าง ๆ ผ่าน E-mail ของท่านผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น สอบถามขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้ที่ โทร. 08-5220-1123-9 หรือ E-mail: gsb@topgun thailand.com

สอบถามรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115

วิธีการคัดเลือก

ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัคร โดยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต