ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

14 ตุลาคม 2552


จำนวน:

74 ตำแหน่ง


รายละเอียด:

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย (กศน.หนองคาย) จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนใน พื้นที่ของจังหวัดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 74 อัตรา

1. อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 17 อัตรา

2. อำเภอสังคม จำนวน 2 อัตรา

3. อำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

4. อำเภอโพธิ์ตาก จำนวน 4 อัตรา

5. อำเภอท่าบ่อ จำนวน 6 อัตรา

6. อำเภอสระใคร จำนวน 5 อัตรา

7. อำเภอโพนพิสัย จำนวน 13 อัตรา

8. อำเภอรัตนวาปี จำนวน 3 อัตรา

9. อำเภอปากคาด จำนวน 5 อัตรา

10. อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 1 อัตรา

11. อำเภอโซ่พิสัย จำนวน 4 อัตรา

12. อำเภอพรเจริญ จำนวน 3 อัตรา

13. อำเภอศรีวิไล จำนวน 2 อัตรา

14. อำเภอบึงกาฬ จำนวน 4 อัตรา

15. อำเภอบุ่งคล้า จำนวน 1 อัตรา

16. อำเภอเซกา จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานในลักษณะประจำที่ศูนย์การเรียนชุมชนในตำบลที่ได้รับแต่งตั้ง

- ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะแนว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภท พร้อมทั้งให้บริการสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน อำนวย ความสะดวกสบาย และประสานงานเครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และรับผิดชอบนักศึกษาตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน.กำหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00-16.30 น.

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัคร

- สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ มีอำนาจอย่างช้าในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จะใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกมาใช้เพื่อ สมัครก่อนก็ได้ และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วต้องนำเอกสารสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง ในวันทำสัญญาจ้างด้วย

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

- ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน สด.9 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสำเนาของเอกสารดังกล่าว จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)

การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมาย

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต