ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

9 สิงหาคม 2553


เอกสารเพิ่มเติม:


รายละเอียด:

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางส่งเสริมการป่าไม้ ส่งเสริมการสื่อสารการเกษตร ส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภูมิศาสตร์ สาขาวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรน้ำ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านห้องปฏิบัติการ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://job.mnre.go.th ตั้งแต่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2553


ที่ตั้ง:

อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 17-20 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

เวบไซต์:

http://job.mnre.go.th


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต