ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

26 กรกฏาคม 2553


รายละเอียด:

ศาลยุติธรรม เปิดสอบนิติกร

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์

- ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโดยเข้าไปที่ www.ojoc.coj.go.th/exam แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครในวันสอบคัดเลือก

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป โดยให้ติดรูปถ่ายบนใบสมัคร 1 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต