ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

26 กรกฏาคม 2553


รายละเอียด:

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท

พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่

11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ

ในการทำงานปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับ

ผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด

(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม

ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ

(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผน

ไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้

ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ

ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสานสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด

(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้

ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน

(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ประยุกต์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง

การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหน่วยงาน และตรงตามความ

ต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน

(9) ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ดี รวมถึงการสำรองข้อมูล

การซ่อมแซม ฟื้นฟูข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ (Back-Up and restore Data)

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ

โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่

เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมี

ปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 9,530 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทำสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2555

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี(นับถึงวันเปิดรับสมัคร)

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

(8) ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำ

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง

คอมพิวเตอร์

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการบริหารงานบุคคล กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 6 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้แก่ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่

แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

(ในกรณีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาใบผ่านทหาร

กองเกิน (สด.8 ) , หรือ (สด.43) (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)

5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.

ฉบับที่3 (พ.ศ.2535) จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอื่น

เกิดจากผู้สมัครจะไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้

ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ

เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดขอนแก่น จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ

จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา

สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าห้องงานการบริหารงานบุคคล และ

ทางเว็บไซต์ http://kkpho.go.th กลุ่มงานบริหารทั่วไป

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงาน

2. ประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้แก่ มนุษย์สัมพันธ์

การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ ความอดทน และเสียสละ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ การปรับตัวเข้ากับผู้

ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ใน ข้อ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่1

ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ

และสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 จะต้อง

เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ 2 ครั้ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการ

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกก่อน

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ด้านรวมกันลงมาตามลำดับ ณ บอร์ดหน้าห้องงานการบริหารงานบุคคล และ

ทางเว็บไซต์ http:// kkpho.go.th กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป

เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน

เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการของจังหวัด

ขอนแก่น ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทำสัญญาจ้างตามลำดับในบัญชีที่ขึ้นไว้


ที่ตั้ง:

108 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เวบไซต์:

http://kkpho.go.th


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต