ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

3 มิถุนายน 2553


รายละเอียด:

ประปาส่วนภูมิภาค รับทั่ว ปท. วุฒิ ปวส.-ป.โท 19 ต.น. 97 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

1. วิศวกร 4 (โยธา) รหัสตำแหน่ง 0100 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิศวกรรมโยธา

- หากมีความรู้ด้าน Construction Management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ตั้งแต่รหัสตำแหน่ง 0101 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 0102 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 0103 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.30104 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4 0105 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.50106 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6 0107 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7 0108 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8 0110 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10 รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา

2. วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) รหัสตำแหน่ง 0201 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 0202 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 0203 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3 0204 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4 0205 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5 0206 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6 0207 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7 0208 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8 0210 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขา ภิบาล

3. วิศวกร 4 (เครื่องกล) รหัสตำแหน่ง 0300 สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ) 0301 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 หรือ กปภ.สาขา 0302 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขา 0303 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3 หรือ กปภ.สาขา 0304 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4 หรือ กปภ.สาขา 0305 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5 หรือ กปภ.สาขา 0306 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6 หรือ กปภ.สาขา 0307 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7 หรือ กปภ.สาขา 0308 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8 หรือ กปภ.สาขา 0309 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9 หรือ กปภ.สาขา 0310 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10 หรือ กปภ.สาขา

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4. วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) รหัสตำแหน่ง 0400 สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ) หรือ กปภ.ข.1-10 (ตามอัตราว่างขณะที่ กปภ.เรียกบรรจุเป็นพนักงาน)

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมชลประทาน แหล่งน้ำ มีความรู้ความสามารถด้านการสำรวจ ออกแบบแหล่งน้ำผิวดิน การจัดหาแหล่งน้ำดิบ

5. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) รหัสตำแหน่ง 0500 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ) หรือ กปภ.ข.1-10 (ตามอัตราว่างขณะที่ กปภ.เรียกบรรจุเป็นพนักงาน)

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

- หากมีประสบการณ์ในระบบ Supervisory Control and Data Acquistion (SCADA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. นักธรณีวิทยา 4 รหัสตำแหน่ง 0600 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี ทางธรณีวิทยา หรือเทคโนโลยีธรณี

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 รหัสตำแหน่ง 0700 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

8. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 รหัสตำแหน่ง 0802 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขา 0803 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3 หรือ กปภ.สาขา 0804 สังกัดพื้นที่ กปภ. ข.4 หรือ กปภ.สาขา 0806 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6 หรือ กปภ.สาขา 0807 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7 หรือ กปภ.สาขา 0808 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8 หรือ กปภ.สาขา

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)

9. นักวิทยาศาสตร์ 4 รหัสตำแหน่ง 0900 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ) 0901สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 หรือ กปภ.สาขา 0902 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขา 0903 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3 หรือ กปภ.สาขา 0904 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4 หรือ กปภ. สาขา 0905 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5 หรือ กปภ.สาขา 0906 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6 หรือ กปภ.สาขา 0907 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7 หรือ กปภ.สาขา 0908 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8 หรือ กปภ.สาขา 0910 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10 หรือ กปภ.สาขา

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำ

- มีความรู้และทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ

10. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 รหัสตำแหน่ง 1000 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ติดตามจัดทำแผนวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลประกอบการวางแผน

11. นักบัญชี 4 รหัสตำแหน่ง 1100 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี และต้องเป็นวุฒิที่ ก.บช.ให้ความเห็นว่าเป็นปริญญาทางบัญชี

12. นักบริหารงานทั่วไป 4 รหัสตำแหน่ง 1200 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ) หรือ กปภ.ข.1-10 (ตามอัตราว่างขณะที่ กปภ.เรียกบรรจุเป็นพนักงาน)

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ โปรดดูเงื่อนไขตามที่กำหนดสมัครสอบคัดเลือก

13. นักประชาสัมพันธ์ 4 รหัสตำแหน่ง 1300 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ) 1301 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 หรือ กปภ.สาขา 1302 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขา 1303 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3 หรือ กปภ.สาขา 1304 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4 หรือ กปภ.สาขา 1305 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5 หรือ กปภ.สาขา 1306สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6 หรือ กปภ.สาขา 1307 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7 หรือ กปภ.สาขา 1308 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8 หรือ กปภ.สาขา 1309 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9 หรือ กปภ. สาขา 1310 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10 หรือ กปภ.สาขา

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำวารสารสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และงานด้านลูกค้าสัมพันธ์

14. นิติกร 4 รหัสตำแหน่ง 1400 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และหากมีใบอนุญาต ทนายความ หรือหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15. ผู้ตรวจสอบ 4 รหัสตำแหน่ง 1500 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.บช.ให้ความเห็นว่าเป็นปริญญาทางบัญชี

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่เป็นระยะเวลานานได้ หากมีวุฒิบัตร CIA (Certified Internal Auditor) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16. เศรษฐกร 4 รหัสตำแหน่ง 1600 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์

- มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การวางแผน การวิเคราะห์และประมวลข้อมูล

17. บุคลากร 4 รหัสตำแหน่ง 1700 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ โปรดดูเงื่อนไขตามข้อที่กำหนดประกอบการตัดสินใจสมัครสอบคัดเลือก

18. ช่างโยธา 3 รหัสตำแหน่ง 1800 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

19. ช่างเครื่องกล 3 รหัสตำแหน่ง 1900 สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. (กรุงเทพฯ)

- วุฒิ ปวส. ทางช่างเครื่องกล

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)

- พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐาน จากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

อัตราเงินเดือนที่จะบรรจุครั้งแรก

- ปวส./อนุปริญญา อัตราแรกบรรจุ 8,130 บาท ไม่พิจารณาคิดค่าประสบการณ์เพิ่มเติม

- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราแรกบรรจุ 9,670 บาท หากมีประสบการณ์ตรงกับงานที่ปฏิบัติทั้งจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จะพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ตามระเบียบของ กปภ. แต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้น 10,810 บาท

- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี/เนติบัณฑิตไทย อัตราแรกบรรจุ 10,230 บาท หากมีประสบการณ์ตรงกับงาน ที่ปฏิบัติ จะพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ตามระเบียบของ กปภ. แต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้น 10,810 บาท

- ปริญญาโท ในสาขาที่เปิดสอบ อัตราแรกบรรจุ 12,090 บาท ไม่พิจารณาคิดค่าประสบการณ์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นพนักงาน กปภ. ถ้าพนักงานผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม และกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้มีประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องยื่นเอกสารประสบการณ์การทำงานให้ กปภ. ก่อนที่จะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หากมิได้ยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวภายในกำหนด กปภ. จะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มเติมให้

การรับสมัคร สมัครทาง Online Website: www.job.registrar.ku.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2553

- ผู้สมัครสอบเลือกสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

- การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

- ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ สมัครสอบตรงกับประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กปภ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น รวมถึงการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ด้วย

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ หลังจากกรอกใบสมัครสอบทาง Online ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

- อัตราค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ไม่มีการคืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

- การชำระเงินผ่านธนาคารตั้งแต่วันที่ 1-16 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 ทาง www.pwa.co.th

วันเวลาสอบข้อเขียน วันที่ 27 มิถุนายน 2553 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง www.pwa.co.th)

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน

- หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน หากไม่นำหลักฐานมาให้ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

การสอบคัดเลือก

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)

- วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

- วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทาง www.pwa.co.th และ กปภ. สำนักงานใหญ่

- ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสม สำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำค่าคะแนนอีกกลุ่มหรือค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาพิจารณาในการประกาศผลการสอบคัดเลือกกรณีมีผู้สอบคัดเลือกในคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวนมาก และจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในจำนวนที่กปภ. เห็นสมควร

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อผู้สมัครผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว

- ใบสมัครที่พิมพ์จาก www.pwa.co.th พร้อมติดรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) 1 นิ้ว 1 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาอนุปริญญาบัตร สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศว กรรมควบคุม (ใบ กว.) เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร ซึ่งมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่กำหนดให้มีใบ กว. (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ กว. อนุโลมให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ กว. แทนได้) 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ถ้ามี) เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งนิติกร 1 ฉบับ

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานข้างต้นไม่ตรงกัน) 1 ฉบับ

เอกสารให้จัดส่งให้ กปภ. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยระบุหน้าซอง กองทรัพยากรบุคคล กปภ. 72 ถ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (เอกสารการสมัครสอบคัดเลือก) ส่งถึง กปภ. อย่างช้าภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 หากสะดวกสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 ตามที่อยู่ข้างต้นการขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง

- การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับจากผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกก็ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

- การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งลำดับที่ 12 นักบริหารงานทั่วไป คุณวุฒิทางสังคม ศาสตร์ กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคุณวุฒิทาง กฎหมาย (ถ้ามี) กลุ่มคุณวุฒิทางการเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และกลุ่มการจัดการทั่วไปอื่น ๆ เรียงลำดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมทุกวิชาของแต่ละกลุ่มลงมาตามลำดับ

- การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งลำดับที่ 17 บุคลากร 4 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคุณวุฒิปริญญาตรีและกลุ่มคุณวุฒิปริญญาโทเรียงลำดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมทุกวิชาของแต่ละกลุ่มลงมาตามลำดับ

- การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

การเรียกบรรจุ

- กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาทยอยเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามอัตราตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบครั้งนี้ ภายหลังจากการเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้แล้ว ซึ่งยังมีอายุการขึ้นบัญชีอยู่ตามลำดับ โดยสามารถเปิดดูบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ของ กปภ. ทาง www. pwa.co.th ยกเว้นกรณีตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้ก่อนนั้นมีคุณวุฒิต่างกันหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ ของหน่วยงาน กปภ. จะเรียกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ก่อน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. 72 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2551-8907 หรือ 0-2551-8910 และทาง www.pwa.co.th พื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา

3. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

4. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช

5. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

6. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด

7. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และหนองบัวลำภู

8. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

9. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน

10. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก

หมายเหตุ คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์ที่สามารถสมัครได้มีดังนี้

1. ทางสังคมสงเคราะห์

2. ทางสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา

3. ทางพัฒนาชุมชน/พัฒนาชนบท

4. ทางประชากรศาสตร์

5. ทางเศรษฐศาสตร์

6. ทางนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน

7. ทางรัฐศาสตร์

8. ทางรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ

9. ทางบริหาร/การจัดการ

10. ทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์/บัญชี

11. ทางคหกรรมศาสตร์

12. ทางการศึกษา

13. ทางกฎหมาย

14. ทางอาชญาวิทยา/ทัณฑวิทยา

15. ทางจิตวิทยา

16. ทางประวัติศาสตร์/โบราณคดี

17. ทางปรัชญา/ศาสนา

18. ทางบรรณารักษศาสตร์

19. ทางมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์/ภาษาศาสตร์

รายชื่อจังหวัดในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10

1. กปภ.เขต 1 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว

2. กปภ.เขต 2 สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก นครราชสีมา

3. กปภ.เขต 3 ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สุพรรณบุรี

4. กปภ.เขต 4 สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต

5. กปภ.เขต 5 สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

6. กปภ.เขต 6 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด

7. กปภ.เขต 7 อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม

8. กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร

9. กปภ.เขต 9 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน

10. กปภ.เขต10 นครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชัยนาท


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต