ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

28 กันยายน 2552


รายละเอียด:

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง รับสมัคร

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ

เลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก

หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

(3) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

กำหนดการรายงานตัว

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัวในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ดังนี้

รหัสบัญชี ลำดับที่สอบได้ สถานที่รายงานตัว

รหัสบัญชี 0 ลำดับที่สอบได้ 1 - 7 สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รหัสบัญชี 1 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รหัสบัญชี 2 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2

ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

รหัสบัญชี 3 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รหัสบัญชี 4 ลำดับที่สอบได้ 1 - 8 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รหัสบัญชี 5 ลำดับที่สอบได้ 1 - 4 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5

ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รหัสบัญชี 6 ลำดับที่สอบได้ 1 - 10 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6

ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รหัสบัญชี 7 ลำดับที่สอบได้ 1 - 3 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ถ.เทศา อ.เมือง จ.นครปฐม

รหัสบัญชี 8 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8

ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รหัสบัญชี 9 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ถ.ปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา

หมายเหตุ สำนักงานศาลยุติธรรมจะทำสัญญาจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในพื้นที่

ตามรหัสบัญชีที่สมัคร หรือหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

รหัสบัญชี 0

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 00000040 นายธิติเชษฐร์ ดิลกศิลป์

2 00000071 นายธีติวิทย์ ศรีโกมุท

3 00000039 นายฉัตรมงคล พะยอมสวาท

4 00000072 นายอภิชาติ เลิศในสัตย์

5 00000002 นายอัครพล สุขสมพร

6 00000045 นางสาวสุมาลี ชิตไชย

7 00000055 นายวิศรุต เหล่าดารา

รหัสบัญชี 1

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 10000018 นายธนเสฏฐ์ เกียรติวชิรชัย

2 10000048 นายสุวิทย์ ทับยัง

3 10000020 นายสุรสิทธิ์ สุรีย์อำนวยพร

4 10000033 นางสาวกุลธิดา ทัศน์ยิ่งยง

5 10000019 นายพีรชัย หวาหวัด

6 10000053 นางสาวพรนภา ปิยะรุจิรา

รหัสบัญชี 2

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 20000018 นายจักรธร เลาหภิชาติชัย

2 20000006 นางสาวอัมพิลา โอสถเจริญ

รหัสบัญชี 3

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 30000064 นายรัตพนธ์ ขนันไทย

2 30000038 นายไพศาล ระตาภรณ์

3 30000025 นายเอกชัย มีศรี

4 30000001 นางภัทรสุดา นากลาง

5 30000023 นายปิยังกูร มุกดา

6 30000003 นางสาวรัตนา หน่วงกระโทก

รหัสบัญชี 4

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 40000010 นายปิยะชาติ ชินแสง

2 40000013 นายจักรกฤษณ์ วสุริย์

3 40000040 นายกิตติพัฒน์ สีพิลา

4 40000005 นางสาวบุษยมาศ ศีลเพชร

5 40000012 นางสาวอารดา พรหมเทศ

6 40000002 นายศิริวัฒน์ ภูขาว

7 40000035 นายศรายุทธ มณีจักร

8 40000006 นางสาวนิตยา บุตรโคตร

9 40000043 นายสัมฤทธิ์ มัสฉะ

รหัสบัญชี 5

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 50000006 นายสราวุธ พวงทอง

2 50000015 นายนพดล จุมปา

3 50000009 นายสุรศักดิ์ ผันแก้ว

4 50000029 นายชลัญธร นิพิทธนากูล

5 50000004 นายธนากร แก้วปลั่ง

6 50000014 นางสาวชุติมล วงค์เขียว

รหัสบัญชี 6

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 60000006 นายบุญเลิศ มิ่งเมือง

2 60000016 นายปราโมทย์ เตรี้ยมชุมพล

3 60000003 นายอาทิ สุขอ่วม

4 60000009 นายเมธี ขำปลอด

5 60000065 นายเดชา หนูสอน

6 60000033 นายเปรมณัช อินทพงษ์

7 60000001 นางสาวอโณทัย บัวเผื่อน

8 60000068 นายปกรณ์ ใจภักดี

9 60000064 นางสาวพรพรรณ สนองบุญ

10 60000014 นายสุภกิณญ์ นาคสุวรรณ

11 60000037 นายชิโนรส จันทร์บุญนาค

12 60000045 นายจิรวัฒน์ เธียรพิเชษฐพงศ์

รหัสบัญชี 7

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 70000001 นางสาวหยาดเพชร เมฆเกษม

2 70000006 นายภานุพงค์ เจนสุริยะกุล

3 70000027 นางสาวหทัยภัทร เอกจีน

รหัสบัญชี 8

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 80000030 นายสุธรรม เพชรสุวรรณ

2 80000005 นายอุดม สิทธิพงศ์

รหัสบัญชี 9

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

1 90000035 นายยงยศ วาสุถิตย์

2 90000046 นายสกลภัทร ปัตระวรรณ

3 90000032 นายวิสุตร์ เพชรรัตน์

4 90000007 นายกิติศักดิ์ เยาว์นุ่น

5 90000038 นายเกรียงไกร ชูราษฎร์

6 90000036 นางสาวฟารีดา เหล็มหมาด


ที่ตั้ง:

เวบไซต์:

http://www.coj.go.th/coj2008/document/25092009165842name_com.pdf


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต