ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

19 พฤษภาคม 2553


รายละเอียด:

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต ดำเนิน การสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ สำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2553

สายงานระดับ 1 อัตราเงินเดือน 5,760 บาท

1. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

3. เจ้าหน้าที่การประปา 4 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

4. ช่างโยธา 2 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

5. ช่างเขียนแบบ

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- วุฒิ ปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการ ธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว

7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อย กว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

8. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่าง โยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

9. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิว เตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สายงานระดับ 2 อัตราเงินเดือน ปวส. 7,100 บาท ปวท. 6,470 บาท

1. เจ้าพนักงานธุรการ

- วุฒิ ปวท.หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การ พยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษา วิชาสามัญ หรือมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- วุฒิ ปวช. ทางการแพทย์แผนไทย

3. เจ้าพนักงานการประปา 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่ น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การ ธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

6. นายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางช่างเขียนแบบ ช่าง โยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา

7. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 3 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- วุฒิ ปวส. ทางการสาธารณสุข โภชนาการ

8. เจ้าพนักงานพัสดุ

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง เครื่องกล

สายงานระดับ 3 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

2. วิศวกรโยธา

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

3. นักสังคมสงเคราะห์

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

4. นักวิชาการสุขาภิบาล 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยา ศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ เปิดเว็บไซต์ http://www.phuketlocal.go.th หรือ http://job.phuketlocal.go.th

- กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

- พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงใน กระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูล ได้ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูล ในกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้

- นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม-21 มิถุนายน 2553 ภายใน เวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผล สมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

- ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลัง จากปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดย เรียงตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

- ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสมบูรณ์ถูกต้องแล้วได้ตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ http://www.phuketlocal.go.th หรือ http://job.phuketlocal.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดย ใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว (เลขประจำตัวสอบจะมีการออกเลขให้อีกครั้งหลังจาก มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะระบุในใบสมัครสอบ) เพื่อให้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่าย หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อ ในใบสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาค ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน

- หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต