ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

19 พฤษภาคม 2553


รายละเอียด:

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิก โยธิน (ชาย) จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย)

- เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

- เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากร จากสำนัก งานตำรวจแห่งชาติในคดีใด ๆ ทั้งสิ้น

- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ว่ายน้ำเป็น

- มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า ไม่เคยเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้น ผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

- ต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียน บ้านเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธินได้

- ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยา หรือสารเสพติด

- จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น มีความรู้พิเศษทางช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่าง ซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเขียน และอื่น ๆ ทั้งนี้ ต้องผ่านการทดสอบของคณะกรรมการ

- ต้องเป็นบุคคลที่สามารถว่ายน้ำได้

- ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้เข้ารับการฝึก (เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว)

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย)

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา

2. หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัว ทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่ เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล

5. ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดง ผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ฉบับ จริง และสำเนา

6. รูปถ่ายหน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

7. หนังสือรับรองยินยอมของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

วันรับสมัครและคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทร. 0-2466-1180-9 ต่อ 33342 หรือ 0-3932-6292 หรือ www.tp-marines.net


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต