ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

18 พฤษภาคม 2553


รายละเอียด:

กศน.เชียงราย รับครูประจำอำเภอ 18 แห่ง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย (สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย) จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อ เรียกบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง ณ ศูนย์การเรียนชุมชน ประจำอำเภอต่าง ๆ 18 แห่ง ดังต่อไปนี้

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอเวียงชัย, อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง, อำเภอแม่ลาว, อำเภอพาน, อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงของ, อำเภอเชียงแสน, อำเภอขุนตาล, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอเทิง, อำเภอ ดอยหลวง, อำเภอป่าแดด, อำเภอพญาเม็งราย

คุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้ คือ

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราค่าจ้างตามวุฒิ ปริญญาตรี 7,940 บาท

สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.00 น. หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ 0-5371-1944

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผล การเรียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งแสดง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต