ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

4 พฤษภาคม 2553


รายละเอียด:

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553


วิธีดำเนินการ

- ก.พ. จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ.รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อขึ้น ทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ไว้ เมื่อส่วนราชการ ใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด

ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครจากผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป


การดำเนินการสอบ

1) ก.พ. จะจัดสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 17 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น อุบล ราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ.กำหนด

2) ผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจึงจะมีสิทธิกรอกใบสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ

3) กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือกเต็ม จะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใด ๆ ได้ เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบเต็มแล้ว ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2553


การรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลา ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม 2553

ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปลงทะเบียบที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ภายในวันที่ที่กำหนด โดยกรอกเฉพาะชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินหาย หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้


ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 4-26 พฤษภาคม 2553

ผู้สมัครสอบจะต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์ เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร


ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบสมัครและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 4-28 พฤษภาคม 2553

เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบ ร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3. ocsc.go.th อีกครั้ง เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมกับเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ ซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่


ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์ เน็ต 30 บาท

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2553 หัวข้อย่อย ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมาย หรือทางร่างกาย หรือการเคลื่อน ไหว (ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่แจ้งไว้ใบสมัคร


เงื่อนไขการสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบแต่ละคนสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 หน่วย และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบโดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ การสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

- การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

- ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารการสมัครสอบซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสถานที่ สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างเหมาะสม ผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1) ความเข้าใจภาษาทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

2) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือก ใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


หลักเกณฑ์การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. และการส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.

- สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นทะเบียนผู้ได้คะแนนในการสอบรวมทั้ง 2 วิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดย จะคำนึงหลักวิชาการวัดผลด้วย เป็นผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบ ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเอกสาร การสมัครสอบและรายละเอียดให้ทราบในวันสอบ

- สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบเอกสารการสมัคร สอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบและประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.

- สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสมัคร สอบแข่งขันในตำแหน่งต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป


เอกสารการสมัครสอบที่ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบจะต้อง ส่งเอกสารไปให้สำนักงาน ก.พ. ดังนี้

1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

2) สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาอนุปริญญาบัตร สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบในประกาศรับสมัคร สอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรสในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานข้อ 1-3 ไม่ตรงกัน 1 ฉบับ

5) ซองจดหมายขนาด 11x22 ซม. ติดสแตมป์ 3 บาท ไม่ปิดผนึกซองและระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

เอกสารในข้อ 1)-5) ให้ใส่ซองขนาด A4 ส่งให้สำนักงาน ก.พ. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยระบุหน้าซอง ศูนย์สรรหาเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/101 ซ.ติวานนท์ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (เอกสารการสมัครสอบภาค ก. ปี 2553) สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ยื่นเอกสารการสมัครสอบ การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้

1. หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยกำหนดรับสมัครผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร เท่านั้น โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ฉบับจริง พร้อมสำเนาไปแสดงด้วย ทั้งนี้ ส่วนราชการผู้ดำเนินการ สอบแข่งขันจะกำหนดให้สอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และจะใช้คะแนนรวมของภาค ข. และภาค ค. ที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละภาคไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 60 ในการเรียงลำดับที่ เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งของส่วนราชการนั้นต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553


หน่วยที่ 1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ.รับรอง การกำหนดเลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้ 53-xx (รหัสศูนย์สอบ)-1-xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)


หน่วยที่ 2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครสอบ

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ.รับรอง การกำหนดเลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้ 53-xx (รหัสศูนย์สอบ)-2-xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)


หน่วยที่ 3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ.รับรอง การกำหนดเลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้ 53-xx (รหัสศูนย์สอบ)-3-xxxxxx (ลำดับที่สมัคร) หน่วยที่ 4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ.รับรอง การกำหนดเลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้ 53-xx (รหัสศูนย์สอบ)-4-xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)


รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ

01 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80,000

02 ฉะเชิงเทรา 24,000

03 ชลบุรี 40,000

04 พระนครศรีอยุธยา 24,000

05 ราชบุรี 23,000

06 เชียงราย 40,000

07 เชียงใหม่ 42,000

08 ลำปาง 30,000

09 พิษณุโลก 40,000

10 นครสวรรค์ 22,000

11 อุดรธานี 42,000

12 ขอนแก่น 40,000

13 อุบลราชธานี 40,000

14 นครราชสีมา 40,000

15 สุราษฎร์ธานี 30,000

16 นครศรีธรรมราช 40,000

17 สงขลา 42,000


ที่ตั้ง:

เวบไซต์:

http://job3.ocsc.go.th


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต