ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

26 มีนาคม 2553


เอกสารเพิ่มเติม:


รายละเอียด:

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ทั่วประเทศ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และ

- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

- เปิดเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" หรือ http://www.admin court.go.th

- กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive หรือ Diskette เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

- นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2553 ตามวันเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ภายหลังจากปิดรับสมัครสอบ สำนักงานศาลปกครองจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หรือ http://www.admincourt.go.th


ที่ตั้ง:

120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เวบไซต์:

http://www.admincourt.go.th


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต