ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

19 กุมภาพันธ์ 2553


จำนวน:

1 ตำแหน่ง


รายละเอียด:

เงินเดือน:
7,940บาท

ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ:
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาภาษา วรรณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

ลักษณะงาน:
1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานใน

ด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น

(2) ตรวจสอบและวินิจฉัยการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายหรือยกเลิกการเป็น

โรงงาน/อาคารควบคุม และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ

(3) ประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

(4) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ

เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร

ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด


3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานเรื่องดังกล่าว

วิชาที่สอบ:
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษทั่วไป ( 40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ( 160 คะแนน)

เปิดรับสมัคร:
วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553


ที่ตั้ง:

17 ถ.พระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวบไซต์:

http://www.dede.go.th


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต