ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

11 กุมภาพันธ์ 2553


จำนวน:

54 ตำแหน่ง


เอกสารเพิ่มเติม:


รายละเอียด:

ตำแหน่งระดับอำนวยการ หัวหน้างาน

1. ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ ค่าตอบแทน 40,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานพัฒนาชุมชนและสังคม โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทน 40,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือบัญชี

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานตรวจสอบภายในมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ค่าตอบแทน 30,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายทั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. หัวหน้างานสวัสดิการ ค่าตอบแทน 30,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ให้การรับรอง

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการหน่วยงาน/องค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. หัวหน้างานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าตอบแทน 30,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. หัวหน้างานพัฒนาระบบฐานข้อมูล ค่าตอบแทน 30,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล หรือระบบเครือข่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. หัวหน้างานสนับสนุนและประสานการดำเนินงาน ค่าตอบแทน 30,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการประสานงานองค์กร หรือเลขานุการผู้บริหาร รวมถึงการจัดการและบันทึกการประชุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 200 ม.4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2100-4209 ต่อ 2426 และ 2427 หรือดูรายละเอียดการ รับสมัครได้ทางเว็บไซต์ www. villagefund.or.th

ตำแหน่งที่เปิดรับระดับปฏิบัติการ

8. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

9. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 10 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

10. นิติกร 10 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

11. พนักงานบริหารจัดการความรู้ 6 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ.ให้การรับรอง

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

12. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 6 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

13. พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ.รับรอง

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

14. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือบัญชี

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

15. พนักงานบันทึกข้อมูล ค่าตอบแทน 9,500 บาท

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ ก.พ.ให้การรับรอง

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

16. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ค่าตอบแทน 9,500 บาท

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าที่ ก.พ.ให้การรับรอง

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

17. พนักงานการเงินและบัญชี 8 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือบัญชี

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส่วนกลาง

1. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

3. พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

4. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 3 อัตรา

5. พนักงานบริหารจัดการความรู้ 2 อัตรา

6. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1 อัตรา

7. นิติกร 4 อัตรา

8. พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา

9. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 200 ม.4 อาคารจัสมินฯ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 1 23/1 ม.7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

1. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

2. พนักงาน การเงินและการบัญชี จังหวัดที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 2 146/129-130 ถ.อินใจดี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

1. พนักงานการเงินและการบัญชี

2. พนักงานบริหารจัดการความรู้

3. นิติกร

4. พนักงานคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

จังหวัดที่รับผิดชอบ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก น่าน แพร่ สุโขทัย

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 3 36/5 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1. พนักงานการเงินและบัญชี จังหวัดที่รับผิดชอบ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 5 90/447-448 ม.4 ถ.ท่าชีขอน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

1. พนักงานการเงินและบัญชี

2. พนักงานบริหารจัดการความรู้

3. นิติกร

จังหวัดที่รับผิดชอบ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 6 53/4-5 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

1. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

2. พนักงาน การเงินและการบัญชี

3. พนักงานบริหารจัดการความรู้

4. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

จังหวัดที่รับผิดชอบ อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 7 283/6-7 ซ.มิตรภาพ 15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

1. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 3

2. พนักงานการเงินและการบัญชี

3. พนักงานบริหารจัดการความรู้

4. นิติกร

5. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จังหวัดที่รับผิดชอบ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 8 445/1 ถ.สถลมาร์ค ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000

1. พนักงานการเงินและการบัญชี

2. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จังหวัดที่รับผิดชอบ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 9 396/102 ม.4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1. นิติกร จังหวัดที่รับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 10 580 และ 582 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 1. นิติกร จังหวัดที่รับผิดชอบ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 11 625 ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

1. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

2. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

จังหวัดที่รับผิดชอบ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สาขา 13 96/2 ม.6 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

1. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

2. พนักงานการเงินและการบัญชี

3. นิติกร

จังหวัดที่รับผิดชอบ ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 200 ม.4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2100-4209 ต่อ 2426 และ 2427 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.villagefund.or.th/

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

- ใบสมัคร และประวัติของผู้สมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิด รับสมัครสอบ

- หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม รับรองคุณสมบัติข้อ 3 (4) และรับรองว่าเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป


ที่ตั้ง:

เวบไซต์:

http://www.villagefund.or.th/


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต