ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

30 พฤศจิกายน 2555


รายละเอียด:

ร.ร.วังวิเศษ รับครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนวังวิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง โดยจ้างด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ค่าตอบแทน เดือนละ 8,700 บาท

สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล โรงเรียนวังวิเศษ

หลักฐานการสมัคร

1. วุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

7. ใบประกอบวิชาชีพครู


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต