ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

19 พฤศจิกายน 2555


รายละเอียด:

อบต.ท่าเคย รับคนงานทั่วไป


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา

- มีสัญชาติไทย (เพศหญิง สำหรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแชะ และสาขา และเพศชาย สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย)

- อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์

- วุฒิประถมศึกษาขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7738-9939 ต่อ 101

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารฉบับจริง และสำเนา โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

1) สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 หรือหนังสือรับรองทักษะในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากต้นสังกัดที่เคยปฏิบัติหน้าที่

2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

4) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ

6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว

7) สำเนาหลักฐานรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต