ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

19 พฤศจิกายน 2555


รายละเอียด:

ม.นครพนม รับ ป.ตรี 5 อ.

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีประสบ การณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไปในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงหลักฐาน)

2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงหลักฐาน)

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงหลักฐาน)

4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงหลักฐาน)หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบบริหารงานการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในวันเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477, 0-4253-2478 ต่อ 206-7 สำหรับการสมัครสอบทางไปรษณีย์ หมดเขตส่งเอกสารในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.npu.ac.th/main.php

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 เซนติเมตร โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน สำเนา สด.9 หรือสำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นราชการ (เฉพาะเพศชาย) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

สำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ให้โอนค่าสมัครเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขานครพนม เลขที่บัญชี 321-2-39245-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม (เงินบำรุงการศึกษา)

ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต