ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

31 ตุลาคม 2555


รายละเอียด:

กศน.นครศรีธรรมราช รับครู 36 อัตรา

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในท้องที่อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีตำแหน่งว่าง และการแต่งตั้งจะไม่ผูกพันกับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานราชการ อัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่สำนักงาน กศน.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.117/4548 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 โดยจะเรียกบรรจุปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน รวม 36 อัตรา ดังนี้

1.1 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 10 อัตรา หน่วยที่ 1

1.2 กศน.อำเภอนาบอน จำนวน 4 อัตรา หน่วยที่ 2

1.3 กศน.อำเภอทุ่งสง จำนวน 7 อัตรา หน่วยที่ 3

1.4 กศน.อำเภอหัวไทร จำนวน 1 อัตรา หน่วยที่ 4

1.5 กศน.อำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 2 อัตรา หน่วยที่ 5

1.6 กศน.อำเภอชะอวด จำนวน 1 อัตรา หน่วยที่ 6

1.7 กศน.อำเภอสิชล จำนวน 2 อัตรา หน่วยที่ 7

1.8 กศน.อำเภอพระพรหม จำนวน 1 อัตรา หน่วยที่ 8

1.9 กศน.อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 3 อัตรา หน่วยที่ 9

1.10 กศน.อำเภอท่าศาลา จำนวน 2 อัตรา หน่วยที่ 10

1.11 กศน.อำเภอขนอม จำนวน 1 อัตรา หน่วยที่ 11

1.12 กศน.อำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 2 อัตรา หน่วยที่ 12

คุณสมบัติ

- ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัคร จะตัดสิทธิในการแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานในลักษณะประจำที่ศูนย์การเรียนชุมชนในตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง

- ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และแนะแนวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภท พร้อมทั้งให้บริการสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกและประสานงานเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานประกอบการและประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และรับผิดชอบนักศึกษาตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน.กำหนด

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร

1. สำเนาใบปริญญาบัตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (ในกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จะใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้มาใช้เพื่อสมัครก่อนได้) และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ต้องนำเอกสารสำเนาใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดงในวันทำสัญญาจ้างด้วย จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสำเนาเอกสาร (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

5. ใบรับรองแพทยแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.กำหนด

การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบแสดงด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้สมัครแต่ละคนสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว) และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูก ครบถ้วนและชัดเจน

- ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยประกาศรายชื่อ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ http://202.143.162.194/nakhonsri

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

1. สอบข้อเขียนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. สอบสัมภาษณ์ (ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินใจว่าผู้ใดได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยคะแนนในแต่ละภาคที่สอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องสอบได้ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียน

การทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและอยู่ในลำดับที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องรายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามแบบที่ราชการกำหนด โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องจัดหาผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือข้าราชการครู หรือพนักงานเทศบาล หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนขั้น 11,680.00 บาทขึ้นไป หรือกรณีที่ใช้เงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันให้ใช้วงเงินไม่น้อยกว่า 12,000.00 บาท โดยแนบหลักฐานของผู้ค้ำประกัน ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัด

3. สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส (กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส)

การปฏิบัติงาน

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และอยู่ในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จะต้องเริ่ม ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่กำหนด


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต