ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

20 สิงหาคม 2555


รายละเอียด:

ป.ป.ช. รับลูกจ้าง ม.3-ปวช. 95 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) 40 อัตรา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 39 อัตรา ดังนี้

หน่วยที่ 2.1 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท และลพบุรี 3 อัตรา

หน่วยที่ 2.2 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว 5 อัตรา

หน่วยที่ 2.3 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 5 อัตรา

หน่วยที่ 2.4 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น นครพนม อุดรธานี และหนองคาย 5 อัตรา

หน่วยที่ 2.5 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

หน่วยที่ 2.6 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และนครสวรรค์ 6 อัตรา

หน่วยที่ 2.7 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และเพชรบุรี 5 อัตรา

หน่วยที่ 2.8 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่ 6 อัตรา

หน่วยที่ 2.9 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และยะลา 3 อัตรา

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนัก งาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 16 อัตรา ดังนี้

หน่วยที่ 3.1 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท และลพบุรี 2 อัตรา

หน่วยที่ 3.2 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว 3 อัตรา

หน่วยที่ 3.3 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 3 อัตรา

หน่วยที่ 3.4 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี และหนองคาย 4 อัตรา

หน่วยที่ 3.5 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

หน่วยที่ 3.6 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยที่ 3.7 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยที่ 3.8 ไม่มีอัตราว่าง

หน่วยที่ 3.9 ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนัก งาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) และหน่วยที่ 2 พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

-มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

-มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

-วุฒิ ม.3 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกหน่วยที่ 1 ตำแหนงพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-17 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2528-4907

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกหน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และหน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-17 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดังนี้

1) หน่วยที่ 2.1 และหน่วยที่ 3.1 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 165/5-6 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนคร ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3533-5 245-6

2) หน่วยที่ 2.2 และหน่วยที่ 3.2 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดชลบุรี 80/48 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 0-3828-8379-80

3) หน่วยที่ 2.3 และหน่วยที่ 3.3 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา 376/3 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.

0-4425-7165-6

4) หน่วยที่ 2.4 และหน่วยที่ 3.4 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 6 356/1 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 0-4347-2607-9

5) หน่วยที่ 2.5 และหน่วยที่ 3.5 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดเชียงใหม่ อาคารห้องสมุด ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ติดสนามกีฬา 700 ปี) ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5389-6201-3

6) หน่วยที่ 2.6 และหน่วยที่ 3.6 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก อาคารศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 0-5524-7930-2

7) หน่วยที่ 2.7 และหน่วยที่ 3.7 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม 554/6-7 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 0-3427-2652-4

8) หน่วยที่ 2.8 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/58 ม.5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-2171-2

9) หน่วยที่ 2.9 และหน่วยที่ 3.9 สมัครได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา อาคารหน่วยฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 ถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 0-7433-0121-3

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว กันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

2. สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครคัดเลือกหน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) และหน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด)

3. สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครคัดเลือกหน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด)

4. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครคัดเลือกหน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ กรณีที่กำหนดให้ใช้สำเนาหลักฐาน ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ และลงชื่อ ลงวันที่กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารดังกล่าว และให้นำเอกสารต้นฉบับของลำดับที่ (2) (3) (4) (5) และ (7) มาเพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต