ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

23 กรกฏาคม 2555


รายละเอียด:

สถาบันป้องกันประเทศ รับ 30 ตำแหน่ง


ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 จำนวน 30 ตำแหน่ง 30 อัตรา

1. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4 สังกัดส่วนวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มกลยุทธ์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ งานด้านวิชาการ งานด้านการทหารเรือ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อย 10 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทักษะด้านการเขียนงานทางวิชาการ ทักษะการวิเคราะห์และประเมินผล ทักษะในการนำเสนอผลงาน

- มีความรู้และวิชาการทางการทหาร ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

2. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 สังกัดส่วนวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มกลยุทธ์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ งานด้านวิชาการ งานด้านการทหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อย 5 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และยุทโธปกรณ์ภาคพื้น

- มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนงานทางวิชาการ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

- มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และประเมินผล

- มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารเชิงวิเคราะห์

- มีทักษะการนำเสนอข้อมูล ความรู้และวิชาการทางทหาร ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

3. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 สังกัดส่วนวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มกลยุทธ์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ งานด้านวิชาการ งานด้านการทหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อย 5 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และยานไร้คนขับ

- มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนงานทางวิชาการ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

- มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในงานวิจัย และพัฒนา

- มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารเชิงวิเคราะห์

- มีทักษะการนำเสนอข้อมูล ความรู้และวิชาการทางทหาร ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

4. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 3 สังกัดส่วนงานวารสารและเผยแพร่ข้อมูล ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคนิค

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการทำวารสาร/นิตยสารอย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในส่วนของวารสารทางทหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ด้านการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ความสามารถในการออกแบบและดูแล Website ทักษะด้านการประสานงาน ทักษะการเขียนและเรียบเรียงบทความ มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ด้านกราฟิคและการพิมพ์ ทักษะด้านการถ่ายภาพ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, Illustrator, InDesign, E-mail, Internet)

5. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 2 สังกัดส่วนงานวารสารและเผยแพร่ข้อมูล ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคนิค

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการทำวารสาร/นิตยสารอย่างน้อย 1 ปี

- มีความรู้ด้านการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ทักษะด้านการประสานงาน ทักษะการเขียนและเรียบเรียงบทความ มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ด้านกราฟิคและการพิมพ์ ทักษะด้านการถ่ายภาพ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint) E-mail, Internet)

6. เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 สังกัดส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มกลยุทธ์

- วุฒิปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 8 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างน้อย 4 ปี

- มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดีมาก) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

7. นักวิจัย 3 (หน่วยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม) สังกัดส่วนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และการเขียน Application อย่างน้อย 5 ปี

- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางทหาร

- สามารถวางแผนในการพัฒนา Software ได้

- มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบฐานข้อมูล มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบเครือข่าย

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดีมาก) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

8. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 สังกัดส่วนตรวจสอบภายใน กลุ่มสำนักผู้อำนวยการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี

- มีความรู้ด้านการจัดหาพัสดุ ความรู้ด้านบัญชี การเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

- มีความรู้ด้านงบประมาณ ความรู้ด้านการควบคุมภายในของภาครัฐหรือเอกชน

- มีทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

9. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพพัสดุ สังกัดส่วนบริหารคุณภาพพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, Logistic and Supply Chain, วิทยาศาสตร์สาขาสถิติ, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบ การณ์ด้าน Supply Chain/Logistics ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ Supply Chain มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรืองานจัดซื้อ

- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และโปรแกรมด้านสถิติ

- มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การบริหาร พัสดุคงคลัง

- มีทักษะด้านการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

- มีความรู้ด้านเข้าใจเรื่อง Process Engineering ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุ มาตรฐานสากล JIS, DIN, NATO, MIL

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

10. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ 3 สังกัดส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- อายุงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างน้อย 5 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุของสำนักนายกฯ และ สทป.

- มีทักษะการประสานงาน ทักษะการเจรจาต่อรอง

- มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

11. ผู้อำนวยการส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ 4 สังกัด ส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ สถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีประสบ การณ์ด้านการจัดการวัสดุคงคลังหรือการตรวจรับชิ้นส่วนอย่างน้อย 5 ปี

- มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุคงคลัง

- มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการบริหารพัสดุคงคลัง

- สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วน เช่น เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีต้นทุนขั้นพื้นฐาน

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

12. เจ้าหน้าที่ตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ สังกัดส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบ การณ์ด้านการจัดการพัสดุคงคลัง การตรวจรับชิ้นส่วน กระบวนการผลิต หรือกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี

- มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุคงคลัง

- มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการบริหารพัสดุคงคลัง

- สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วน เช่น เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีต้นทุนขั้นพื้นฐาน

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

13. ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการ กลุ่มกลยุทธ์

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ถ้าเป็นสาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านประสานงานหรือพัฒนาความร่วมมืออย่างน้อย 10 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทักษะการตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

14. เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือ 2 สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการ กลุ่มกลยุทธ์

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ถ้าเป็นสาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านประสานงานหรือพัฒนาความร่วมมืออย่างน้อย 1 ปี มีทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทักษะการตัดสินใจ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

15. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ 3 สังกัดส่วนกิจการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการ กลุ่มกลยุทธ์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน พัฒนาชุมชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์รวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ หรืองาน CSR หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

- มีทักษะด้านการเป็นพิธีกร และการสื่อสารต่อชุมชนความสามารถในการจัดกิจกรรมนันทนาการ

- มีทักษะด้านการจัดการโครงการ ทักษะการถ่ายภาพ ทักษะด้านการประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

16. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพองค์รวม 3 สังกัดส่วนบริหารคุณภาพองค์รวม กลุ่มสำนักผู้อำนวยการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 โดยมีประสบการณ์ด้านงานระบบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี และผ่านงานด้าน Lean, Problem Solving, QCC หรือ Six Sigma อย่างน้อย 2 ปี

- มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจ ทักษะในการเป็นวิทยาการฝึกอบรม ทักษะด้านการนำเสนอ ทักษะด้านการสื่อสาร

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)

- สามารถใช้โปรแกรมด้านสถิติ เช่น Minitab, SPSS ได้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

17. ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัด ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรมและพัฒนา ทางเดินสายอาชีพ แผนสืบทอดตำแหน่ง)

- มีความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับของ สทป. และองค์การมหาชน ทักษะการประสานงาน

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

18. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 3 สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (การสรรหาว่าจ้าง, HRIS, นันทนาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) มีความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับของ สทป. และองค์การมหาชน ทักษะการประสานงาน

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

19. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุและซ่อมบำรุง 3 สังกัดส่วนควบคุมพัสดุและซ่อมบำรุง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์รวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ทักษะการประสานงาน

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

20. นักวิจัย 3 (หน่วยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม) สังกัดส่วนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบจำลองยุทธ์ ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิค เคยผ่านงานวิจัยและมีผลงานวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และภาครัฐ

- มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมระบบจำลองยุทธ์ การเขียนโปรแกรม Object-Oriented (C++, C#, Java เป็นต้น) และโปรแกรมประยุกต์ GIS

- มีทักษะการเขียนโปรแกรม OpenGL ทักษะด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค 3D และแอนิเมชั่น ทักษะในการเป็นผู้สนับสนุนทางเทคนิคในการฝึกจำลองยุทธ์

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

21. นักวิจัย 2 (หน่วยวิศวกรรมเคมี และวัสดุศาสตร์) สังกัด ส่วนวิศวกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาวุธ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อน เคยผ่านงานวิจัยและพัฒนา และมีผลงานวิจัย และพัฒนาในภาคเอกชนและภาครัฐ

- มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างดี ทักษะการทำวิจัย ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการนำเสนอ ความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบมืออาชีพ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

22. นักวิจัย 2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านโรงงานหรือกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือในกระบวนการผลิต การวัด หรือการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจจับ การติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรประเภท CNC เครื่อง Machining ประเภทต่าง ๆ เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือกลที่ใช้ภายในโรงงาน

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการเขียนแบบทางวิศวกรรม Solid Works, AutoCAD โปรแกรม CAD/CAM ได้เป็นอย่างดี

- สามารถเขียนแบบและอ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตและอ่านค่าได้ถูกต้อง ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

23. นักวิจัย 2 ส่วนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- สามารถเขียนโปรแกรมได้มากกว่า 2 ภาษา

- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม

- มีความรู้ด้านการพัฒนา Application

- มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางทหาร มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบฐานข้อมูล มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบเครือข่าย

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดีมาก) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

24. เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 2 สังกัดส่วนบริหารองค์ความรู้ ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคนิค

- วุฒิปริญญาตรี ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ (KM) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

- มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator และการตัดต่อวิดีโอ

- มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดทำ Learning Objcet ในรูปแบบต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้ และผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้

- สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มเชิงการจัดการองค์ความรู้ (KM) มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้าง ออกแบบ และบริหาร Website

- มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบทั้ง 2D และ 3D ทักษะการประสานงาน

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

25. นักบริหารโครงการ 1 สังกัดส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ กลุ่มปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์การทำงานรวม 1 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับกองทัพบก มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก

- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดซื้อ (Procure-ment Management) มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

- หากเคยทำงานในองค์การมหาชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการร่างหนังสือราชการ ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านการประสานงาน ทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

26. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 สังกัดส่วนบัญชี ฝ่ายสนับสนุนองค์กร กลุ่มงานสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางบัญชีการเงิน การจัดทำแผนการใช้เงิน จัดทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจำ และวิเคราะห์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ GF-MIS สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ทางบัญชี การเงินได้

- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้เงิน และการจัดทำแผนทางธุรกิจ

- สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายได้

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาตรฐาน ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

27. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 สังกัดส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชี กลุ่มงานสนับสนุน

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี และปริญญาตรี สาขาการบัญชี

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีความรู้เบื้องต้นในด้านเอกสารประกอบการลงบัญชีความรู้ด้านทะเบียนคุมต่าง ๆ ความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

28. เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 สังกัดสำนักผู้อำนวยการ

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมายตามมหา วิทยาลัยในประเทศที่ ก.พ.รับรอง และเนติบัณฑิตไทย มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะในการเจราจาต่อรอง ทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชน มีใบอนุญาตว่าความ

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

29. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 สังกัดส่วนการเงิน กลุ่มงานสนับสนุน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ สทป. ความรู้ด้านการเงิน (การเงินการธนาคาร การบริหารเงิน การลงทุน)

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 สังกัดส่วนรักษาความปลอดภัย ฝ่ายสนับสนุนองค์กร กลุ่มงานสนับสนุน

- วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน Safety & Security อย่างน้อย 10 ปี

- ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

- สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงานในวันหยุด และวันนักขัตฤกษ์ได้ มีสุขภาพแข็งแรง

- มีความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

- มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียด พร้อมรับรอง ‘สำเนาถูกต้อง’ ในเอกสารประกอบทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากร บุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลมาที่ recruitment@dti.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปต์ก่อน โดยจะถือวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลถึงผู้รับเป็นสำคัญ

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล ขอให้นำใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานประกอบที่รับรอง ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกฉบับครบถ้วนอีกครั้งในวันสอบข้อเขียน

2. เอกสารประกอบการสมัคร คลิก** สถาบันขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น **

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2980-6688 ต่อ 109, 741 E-mail: recruitment@dti.or.th รับถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2555


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต