ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

7 มิถุนายน 2555


รายละเอียด:

สพป.ชลบุรี เขต 3 รับครูผู้ช่วย 6 อัตรา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปี พ.ศ. 2555

ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตร 5 ปี

วิชาภาษาไทย 1. ภาษาไทย 2. การสอนภาษาไทย 3. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 4. ภาษาและวรรณคดีไทย 5. วรรณคดีไทย 6. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 7. วิธีการสอนภาษาไทย

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1. ภาษาอังกฤษ 2. การสอนภาษาอังกฤษ 3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 4. วรรณคดีอังกฤษ 5. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 6. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 7. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 8. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 9. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 10. ภาษาอังกฤษศึกษา

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ 2. การสอนคณิตศาสตร์ 3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม ศึกษา 4. คณิตศาสตร์ศึกษา 5. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6. การศึกษาคณิตศาสตร์ 7. สถิติ 8. สถิติคณิตศาสตร์ 9. สถิติศาสตร์ 10. สถิติประยุกต์ 11. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 12. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. การสอนวิทยาศาสตร์ 4. วิทยาศาสตร์ศึกษา 5. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1. สังคมศึกษา 2. การสอนสังคมศึกษา 3. ประวัติศาสตร์ 4. ภูมิศาสตร์ 5. สังคม วิทยาและมานุษยวิทยา 6. การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1. ศิลปศึกษา 2. การสอนศิลปะ 3.ศิลปะไทย 4. ศิลปกรรม 5. ศิลปะ 6. ศิลป ศึกษา (ทัศนศิลป์)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 14/42 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. (เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากสภามหาลัยแล้ว และระเบียนผลการเรียนที่ระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ใบรับรองคุณวุฒิจะต้องได้รับอนุมัติผลไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย)

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการออกให้ไม่เกิน 60 วัน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ และถึงลำดับที่ได้รับการบรรจุจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ โดยไม่มีเงื่อนไข

- ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องได้รับอนุญาตให้ไปสมัครสอบแข่งขันจากผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต