ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

28 พฤษภาคม 2555


รายละเอียด:

ร.พ.สิรินธร รับ ม.6-ป.ตรี 4 ต.น.


โรงพยาบาลสิรินธร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม โสตทัศน ศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ สื่อสารมวลชน และเวชนิทัศน์

2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. บรรณารักษ์

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านบรรณารักษ์

4. พนักงานทั่วไป

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0-2328-6901 ต่อ 10441


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต