ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

15 พฤษภาคม 2555


รายละเอียด:

สพป.โคราช เขต 5 รับธุรการ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างตามวุฒิปริญญาตรี 9,140 บาท เงินช่วยการครองชีพชั่วคราว 5,860 บาท รวมเป็นอัตราจ้าง 15,000 บาท

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

เอกสารและหลักฐานการสมัครที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) ใบสมัครตามแบบใบสมัครที่กำหนด

(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

(3) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบปริญญาตรี โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย

(4) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

(5) ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันรับสมัคร

ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ 2, 3, 4 ให้นำฉบับจริงมาประกอบด้วย และให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต