ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

6 เมษายน 2555


รายละเอียด:

 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม)
  ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
  ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 1 (1,360 บาท) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำสถานฝึกอบรมที่กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการศึกษา สำนักงานส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และกองบินตำรวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 8.5 (6,970 บาท)
  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชายมีสถานภาพโสด
  2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวัน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555)
  3.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  4.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 พฤษภาคม 2555)
  สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่น ชื่อประกาศนียบัตรที่แตกต่างจากประกาศรับสมัครเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสารยืนยันว่า ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสำเร็จมาว่าเป็นไปตามที่กำหนด
  5.ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขัน จะต้องลาออกจากราชกาตำรวจก่อนวันสมัคร
  7.พระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ


วิธีการสมัคร
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน-3 พฤษภาคม 2555 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 (วันสุดท้ายของการรับ

สมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10900 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียวและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
หน่วยที่เปิดรับสมัคร
1) กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2941-0979 ต่อ 106-109 www.rcm.edupolice.org
2) ตำรวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี18000 โทร.0-3622-5225 www.p1.police.go.th
3) ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี20000 โทร.-3827-8200-2 www.p2.police.go.th
4) ตำรวจภูธร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 03 พฤษภาคม 2555


ที่ตั้ง:

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Tel / FAX:

0-2205-2659, 0-2251-3933


เวบไซต์:

http://www.police.go.th


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต