ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

27 มีนาคม 2555


รายละเอียด:

เทศบาลบางลึก รับผู้ดูแลเด็ก


เทศบาลตำบลบางลึก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางลึก จำนวน 2 อัตรา

1. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเนียน

2. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางลึก

ผู้สมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูปทุกรูป 3 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันตรวจร่างกายถึงวันสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม ฯลฯ (ถ้ามี)
ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต