ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

29 กุมภาพันธ์ 2555


รายละเอียด:

กปภ. เปิดสอบวุฒิ ปวช.-ปวส. 4 อัตรา


การประปาส่วนภูมิภาคเขต1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ดังนี้

1. ช่างไฟฟ้า 3 รหัสตำแหน่ง 0100 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 หรือ กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ข.1

- วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า

2. ช่างโยธา 3 รหัสตำแหน่ง 0200 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 หรือ กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ข.1

- วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

3. พนักงานการเงินและบัญชี 3 รหัสตำแหน่ง 0300 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 หรือ กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ข.1

- วุฒิ ปวส. ทางการบัญชี

4. ช่างเครื่องกล 2 รหัสตำแหน่ง 0400 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1 หรือ กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ข.1

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)

2. มีสัญชาติไทย

3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้งฯ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี

6. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับคุณวุฒิที่ประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์

7. คุณสมบัติ ไม่รวมถึงผู้สมัครที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาในการทำงานให้ กปภ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง หรือผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามาแสดงด้วย

วิธีการสมัคร

1. เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.uniserv.buu.ac.th/pwa1 หรือที่ http://www.uniserv.buu.ac.th หัวข้อ ‘รับสมัครงาน กปภ.’

1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขที่ชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษ A4

1.4 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัครได้อีกที่ปุ่มค้นหาใบสมัคร โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมชื่อและนามสกุล แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบได้ ในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ให้ติดต่อมาที่ 0-3810-2292 และ 0-3810-2293

1.5 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันสอบ ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ http://www.uniserv.buu.ac.th/pwa1 เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับชื่อและนามสกุล พร้อมกับพิมพ์ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ระบุเลขประจำตัวผู้สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ และตำแหน่งที่สมัครไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน

1.6 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

1.7 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

1.8 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารสมัครสอบซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กปภ.ข.1 จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น รวมถึงการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ด้วย

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท

ผู้สมัครสอบต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2555 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน

1. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันเวลาสอบข้อเขียน วันที่ 8 เมษายน 2555 (ตำแหน่งที่สอบและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://www.uniserv.buu.ac.th/pwa1)

อัตราเงินเดือน วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 7,210 บาท วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 8,530 บาท หมายเหตุ ไม่พิจารณาคิดค่าประสบการณ์เพิ่มเติม

เอกสารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน หากไม่นำหลักฐานมาให้ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 เลขที่ 160 ม.2 ถ.วรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 0-3827-5818 ต่อ 131

ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต