ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

12 มกราคม 2555


รายละเอียด:

 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2555
  จำนวนที่รับ
  รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง จำนวน 60 คน
  พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติ
  1.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  3.เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับชายถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี 
  4.มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
  5.มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร


สมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.rpca-admission.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 รับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ไม่รับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือสถานที่อื่นใด)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555


ที่ตั้ง:

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Tel / FAX:

0-3431-1103


เวบไซต์:

http://www.rpca-admission.com


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต